Fri September 21st 2018

No Event(s) Found

Sat September 22nd 2018

No Event(s) Found

Sun September 23rd 2018

No Event(s) Found

Mon September 24th 2018

Time Event Details
2:00 PM Golf: Girls Varsity Game Vs. Southern Nash High School @ Brevofield Golf Club
6:00 PM Soccer: Boys Varsity Game Vs. Northern Nash High School @ TBD

Tue September 25th 2018

Time Event Details
3:30 PM Tennis: Girls Varsity Game @ Ralph L Fike High School @ Fike Tennis Courts
5:00 PM Volleyball: Girls Varsity Game @ Southern Nash High School @ TBD

Wed September 26th 2018

Time Event Details
3:00 PM Golf: Girls Varsity Game @ Northern Nash High School @ North Green Country Club
5:00 PM Cross Country: Boys and girls Varsity Game @ Northern Nash High School @ Red Oak MS course
5:00 PM Soccer: Boys Junior varsity Game @ James B Hunt High School @ Hunt Soccer Field
6:00 PM Soccer: Boys Varsity Game @ James B Hunt High School @ Hunt Soccer Field

Thu September 27th 2018

Time Event Details
3:30 PM Tennis: Girls Varsity Game @ Northern Nash High School @ Tennis Courts
4:00 PM Volleyball: Girls Junior varsity Game Vs. Rocky Mount High School @ TBD
5:00 PM Volleyball: Girls Varsity Game Vs. Rocky Mount High School @ TBD